Podmínky k úspěšnému absolvování předmětu PGR1 / PGR2:

Student / studentka (dále jen student) získá zápočet z předmětu PGR1 / PGR2, právě když současně splní následující podmínky:

 1. Splní účast na přednáškách (alespoň 50%).
 2. Samostatně a svědomitě vypracuje zápočtovou práci, na které se dohodne s přednášejícím. Dodrží při tom pokyny, které jsou k danému (typu) zadání uvedeny na této webové stránce (struktura programu, resp. dokumentu, nazbytné náležitosti, výstupní formát atd.). K těmto pokynům patří i obecné požadavky uvedené níže.
 3. Tuto práci odevzdá zpravidla elektronickou formou (e-mailem, MS Teams) a vyučující k ní nebude mít žádné výhrady.

Student složí zkoušku z předmětu PGR1 / PGR2, jestliže se po předchozí domluvě dostaví na osobní pohovor, kde:

 1. Vyučujícímu předvede funkci své zápočtové práce a prokáže porozumění tématu a skutečnost, že práci vypracoval sám (tj. např. dokáže odpovědět na dotazy týkající se kódu programu).
 2. Prokáže teoretickou znalost problematiky. Teoretické otázky zpravidla souvisí s tématem zápočtové práce.

Odkazy na vzorová témata zápočtových prací pro PGR1, resp. PGR2 jsou v podřízené nabídce menu vlevo. Po domluvě s vyučujícím lze  pracovat i na vlastním tématu přiměřené obtížnosti či pracovat v týmu.

Obecné požadavky na zápočtovou práci:

 • Výběr tématu student oznámí vyučujícímu ještě před započetím práce. Může navrhnout i téma dle vlastního nápadu, které mu vyučující schválí, pokud bude vhodné a přiměřeně obtížné.
 • Práci vykoná student (tým) samostatně a v závěru, resp. dokumentaci uvede veškeré zdroje, ze kterých čerpal
 • Zápočtovou práci je nutné odevzdat do konce akademického roku, tj. nikoliv (pro PGR1) jen do konce zkouškového období zimního semestru. Doporučuji však zápočet vypracovat včas, vyplácí se to.

Podmínky pro zápočtovou práci v podobě programu:

program bude zpracován jako "profesionální" softwarový projekt, tj.

 • program by měl být přehledně strukturován a okomentován
  - pro přehlednost doporučuji objektový návrh (pokud je to vhodné), i když může být na úkor rychlosti (přiměřeně)
 • program bude možné přeložit bez chyb a bude bezchybně fungovat
 • k programu bude dodána dokumentace, přehledně popisující jak instalaci (překlad ze zdrojových kódů), tak používání programu. Dokumentace bude dále obsahovat:
  • popis zadání práce
  • velmi stručný popis řešení problému (pokud je známo více přístupů k řešení, např. různé algoritmy pro výpočet konvexního obalu, různé typy ditheringu atp.)
  • jméno autora, akademický rok a studijní zaměření.
 • programovací jazyk a vývojové prostředí je na volbě studenta, výsledný program však musí být spustitelný na libovolném počítači (s kompatibilním operačním systémem) bez instalace dodatečných komponent. V opačném případě musí být v dokumentaci uvedeno, jaký software je pro běh programu vyžadován (Java RTE, .NET Framework...) Při programování pod OS Linux je třeba dodat zdrojový kód a další struktury, umožnující jeho snadné přeložení standardními metodami (make, autoconf, ...). Program, který běží jen na laptopu studenta, se neuznává.
 • při programování je možné používat převzatý kód pro pomocné operace (knihovny pro přístup k zobrazovacímu zařízení (např. SDL), knihovny či rutiny implementující práci s kontejnerovými datovými typy, knihovny pro načítání a ukládání obrázků atd.) Není přípustné používat hotový kód pro plnění úkolů, které jsou součástí zadání práce. Plagiátorství je obvykle snadné odhalit a odhalený pokus o podvod bude nekompromisně potrestán.

Konkrétní požadavky na zápočtové práce: PGR1, PGR2

Konzultace: 

Pokud budete během plnění zápočtového úkolu potřebovat poradit, neváhejte se na mě obrátit. Rád pomohu vyřešit vaše otázky, pokud to bude v mých silách :-).